Ruszyła baza BDO

Niespełna 2 tygodnie temu została uruchomiona Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Baza, która w zamyśle miała uszczelnić system gospodarowania odpadami, wspomóc system obrotu nimi oraz usprawnić sprawozdawczość spowodowała dosyć spory bałagan w Urzędach i wzbudziła niepewność dużej grupy przedsiębiorców. Duża część docelowych użytkowników bazy zwlekała z rejestracją do ostatniej chwili, mimo iż obowiązek rejestracji ciążył na nich od ponad roku. W związku z sytuacją, w której duża cześć przedsiębiorców nie była zarejestrowana w bazie w chwili jej uruchomienia, Ministerstwo Klimatu postanowiło część z nich zwolnić z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a co za tym idzie korzystania z bazy. 30 grudnia ukazało się Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

W chwili obecnej procedowany jest jeszcze jeden akt prawny dotyczący bezpośrednio BDO. To nowelizacja ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która dopuszcza posługiwanie się dokumentami papierowymi do dnia 30 czerwca 2020 r.

8 stycznia 2020 został odwołany Wiceminister Klimatu, który był  odpowiedzialny za wdrożenie bazy. Ta decyzja dużo mówi o tym jak baza BDO była przygotowywana i jak wygląda/ł proces  jej wdrażania.

Nowelizacja ustawy o odpadach

13 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która umożliwi m.in. pełną cyfryzację w zakresie zbierania danych o odpadach i podmiotach nimi gospodarujących za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

W nowelizacji ustawy zawarto przepisy umożliwiające m.in:

  • prowadzenie ewidencji odpadów, sprawozdawczości oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, w formie elektronicznej za pośrednictwem  BDO (od 1 stycznia 2020 r.);
  • składanie wniosków w formie papierowej będzie dostępne jedynie dla przedsiębiorców zagranicznych, którzy nie ustanowili osoby upoważnionej do ich reprezentowania na terytorium Polski;
  • umożliwienie punktom selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzonym samodzielnie przez gminę, rejestracji w BDO;
  • wprowadzono możliwość elektronicznego przekazywania przez BDO dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów (od 1 stycznia 2021 r.).

Rozwiązania zawarte w nowelizacji wprowadzają szereg uproszczeń dla przedsiębiorców oraz dla inspekcji ochrony środowiska.

Moduł ewidencji umożliwi ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów, a w szczególności odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości. Natomiast moduł sprawozdawczy ułatwi przedsiębiorcom działającym w branży gospodarki odpadami przekazywanie marszałkom województw sprawozdań z działalności w tym zakresie, a marszałkom województw ułatwi analizę otrzymanych  danych.

Moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości BDO będą ważnymi narzędziami dla Inspekcji Ochrony Środowiska w walce z nieprawidłowościami w gospodarce odpadami.

Ponadto nowelizacja wprowadza zwolnienie wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha z wpisu do rejestru, prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości, o ile podmioty te nie podlegają wpisowi do rejestru z tytułu prowadzenia innej działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Przepisy dotyczące sprawozdawczości i ewidencji zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Źródło: bdo.mos.gov.pl