Minął termin wpisu do BDO!

Rejestr jest narzędziem informatycznym, które docelowo ma za zadanie gromadzić informacje o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Będzie on służył nie tylko organom administracji państwowej czy inspekcji ochrony środowiska, ale również przedsiębiorcom.

Aby uzyskać wpis do rejestru należało złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru w formie edytowalnego dokumentu. Przedsiębiorcy powinni zarejestrować się w nowym rejestrze poprzez złożenie wniosku o wpis do rejestru do marszałka województwa, w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, czyli do 24 lipca b.r.

Kary za brak wpisu

Kto nie złoży wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo złoży wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, może podlegać karze aresztu albo grzywny w wysokości 500 zł (Kodeks postępowania w sprawie wykroczeń). Przewidywana jest również kara pieniężna dla przedsiębiorcy, który prowadzi działalności m.in. w zakresie wytwarzania odpadów bez wymaganego wpisu do rejestru. Administracyjna kara pieniężna za to naruszenie może wynieść nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1.000.000 zł.

Baza Danych o Odpadach w przyszłych latach będzie narzędziem wykorzystywanym do składania sprawozdań odpadowych (pierwszym rokiem za który będą składane sprawozdania za pośrednictwem BDO będzie rok 2019). Nieuzyskanie wpisu do BDO uniemożliwi więc przedsiębiorcom wypełnianie tego obowiązku.

Zgodnie z artykułem 73 ustawy o odpadach, obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami spoczywa na przedsiębiorcy:

  • wprowadzającym opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  • wprowadzającym produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

wprowadzającym na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;

Jeżeli nie złożyłeś jeszcze wniosku, a byłeś do tego zobowiązany zrób to niezwłocznie !!