Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

24 stycznia 2018 roku została uruchomiona Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
Elektroniczna baza o odpadach ma umożliwić ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów komunalnych odbieranych m.in. od właścicieli nieruchomości. BDO oprócz rejestru posiadaczy odpadów i gromadzenia danych o odpadach, pochodzących m.in. ze sprawozdań marszałków województw posiadać ma również moduł ewidencji odpadów. Początek działalności rejestru BDO to 24 stycznia 2018 roku.
Od 01.01.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2377). Rozporządzenie to określa:

1) adres strony internetowej BDO: www.bdo.mos.gov.pl,
2) zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Natomiast Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz.U. z 2017 r. poz. 2458) zawiera wzór:

1) formularza rejestrowego oraz formularza aktualizacyjnego (załącznik nr 1 do rozporządzenia),
2) formularza o wykreśleniu z rejestru (załącznik nr 2 do rozporządzenia).

Do uzupełniania BDO zobowiązani są marszałkowie województw, ale dopiero na podstawie złożonych przez przedsiębiorców wniosków o wpis. Przedsiębiorcy Ci mają czas do 24 lipca 2018 r. na przesłanie ich marszałkom (dotyczy to m.in. wprowadzających sprzęt EiE, wprowadzających baterie lub akumulatory, wprowadzających pojazdy, producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań, a także wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony oraz oleje i preparaty smarowe). Wpis podmiotu dokonywany będzie z urzędu lub na wniosek.

Wpisu do rejestru nie musi uzyskać:
1) osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne,
2) podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
3) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów),
4) transportujący wytworzone przez siebie odpady.