Zmiany w wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji wodnoprawnych

Po 1 stycznia 2018 r., w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne oraz zmian ustawy o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zmianie uległy organy, do których należy występować w celu przeprowadzenia postępowania ooś, w tym wydawania ocen wodnoprawnych, a także wydania pozwoleń wodnoprawnych.

Szczegóły nadanych uprawnień znaleźć można na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie