Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

W dniu 26 marca 2021 r. została opublikowana ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z dnia 26.03.2021 r. Poz.554). Na podstawie powyższej ustawy powstała Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. CEEB będzie istotnym narzędziem wspierającym wymianę pieców, tak zwanych “kopciuchów”. Budowa nowego systemu została powierzona Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. Zaplanowano w nim e-usługi dla obywateli, m.in. zamawianie przeglądów kominiarskich, inwentaryzację budynku, wpis do rejestru uprawnionych.

E-usługi ZONE (ZINTEGROWANY SYSTEM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI) zaprojektowane będą w taki sposób, aby tworzyły łatwy i przejrzysty system odpowiadający na potrzeby obywateli i przedsiębiorców, a jednocześnie zbierały kluczowe, rzetelne i weryfikowalne informacje dla administracji.

1 lipca 2021 r. wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce – chodzi m.in. o piece węglowe i gazowe, kominki, fotowoltaikę. Deklaracje można złożyć w formie papierowej lub online w uruchomionej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Właściciele i zarządcy obiektów, które posiadają źródło o mocy do 1 MW muszą złożyć deklarację, 12 miesięcy – w przypadku budynków już istniejących, a 14 dni – w przypadku nowo powstałych obiektów.

Deklaracje można składać poprzez system ZONE -> https://zone.gunb.gov.pl/  lub https://zone.vf-lab.pl/

Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków -> https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Ruszyła baza BDO

Niespełna 2 tygodnie temu została uruchomiona Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Baza, która w zamyśle miała uszczelnić system gospodarowania odpadami, wspomóc system obrotu nimi oraz usprawnić sprawozdawczość spowodowała dosyć spory bałagan w Urzędach i wzbudziła niepewność dużej grupy przedsiębiorców. Duża część docelowych użytkowników bazy zwlekała z rejestracją do ostatniej chwili, mimo iż obowiązek rejestracji ciążył na nich od ponad roku. W związku z sytuacją, w której duża cześć przedsiębiorców nie była zarejestrowana w bazie w chwili jej uruchomienia, Ministerstwo Klimatu postanowiło część z nich zwolnić z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a co za tym idzie korzystania z bazy. 30 grudnia ukazało się Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

W chwili obecnej procedowany jest jeszcze jeden akt prawny dotyczący bezpośrednio BDO. To nowelizacja ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która dopuszcza posługiwanie się dokumentami papierowymi do dnia 30 czerwca 2020 r.

8 stycznia 2020 został odwołany Wiceminister Klimatu, który był  odpowiedzialny za wdrożenie bazy. Ta decyzja dużo mówi o tym jak baza BDO była przygotowywana i jak wygląda/ł proces  jej wdrażania.

Film szkoleniowy z modułu ewidencji odpadów przygotowany przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy

Wprowadzenie pełnej funkcjonalności Bazy BDO zbliża się wielkimi krokami. Dotychczasowy sposób obiegu kart przekazania odpadów, ewidencja odpadów oraz przygotowywania sprawozdań z wytworzonych odpadów zastąpi w pełni elektroniczny system, który uszczelni cały system i uprości procedurę przekazywania, transportu i zbierania odpadów.

Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy przy okazji prowadzonych szkoleń przygotował krótki film szkoleniowy z zakresu obsługi modułu ewidencji odpadów.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Nowelizacja ustawy o odpadach

13 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która umożliwi m.in. pełną cyfryzację w zakresie zbierania danych o odpadach i podmiotach nimi gospodarujących za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

W nowelizacji ustawy zawarto przepisy umożliwiające m.in:

 • prowadzenie ewidencji odpadów, sprawozdawczości oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, w formie elektronicznej za pośrednictwem  BDO (od 1 stycznia 2020 r.);
 • składanie wniosków w formie papierowej będzie dostępne jedynie dla przedsiębiorców zagranicznych, którzy nie ustanowili osoby upoważnionej do ich reprezentowania na terytorium Polski;
 • umożliwienie punktom selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzonym samodzielnie przez gminę, rejestracji w BDO;
 • wprowadzono możliwość elektronicznego przekazywania przez BDO dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów (od 1 stycznia 2021 r.).

Rozwiązania zawarte w nowelizacji wprowadzają szereg uproszczeń dla przedsiębiorców oraz dla inspekcji ochrony środowiska.

Moduł ewidencji umożliwi ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów, a w szczególności odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości. Natomiast moduł sprawozdawczy ułatwi przedsiębiorcom działającym w branży gospodarki odpadami przekazywanie marszałkom województw sprawozdań z działalności w tym zakresie, a marszałkom województw ułatwi analizę otrzymanych  danych.

Moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości BDO będą ważnymi narzędziami dla Inspekcji Ochrony Środowiska w walce z nieprawidłowościami w gospodarce odpadami.

Ponadto nowelizacja wprowadza zwolnienie wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha z wpisu do rejestru, prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości, o ile podmioty te nie podlegają wpisowi do rejestru z tytułu prowadzenia innej działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Przepisy dotyczące sprawozdawczości i ewidencji zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Od 1 maja 2019 roku obowiązują nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów w tym karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów!
Wzory nowych kart zostały określone w nowym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019 poz. 819) w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:
1) wzór karty przekazania odpadów, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) wzór karty ewidencji odpadów, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5) wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6) wzór karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, który jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
Do pobrania:

Do 30 stycznia 2019 r. podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są zobowiązane do złożenia oświadczeń

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń za poszczególne kwartały przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne. Oświadczenia te należy składać Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie, jako jednostkom właściwym do ustalenia wysokości opłaty zmiennej oraz wysokości opłaty z tytułu chowu i hodowli ryb.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne, oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Po raz pierwszy podmioty złożą takie oświadczenia za czwarty kwartał 2018 r., w terminie  1 – 30 stycznia 2019 r. Wzory oświadczeń zostały dostosowane do rodzajów usług wodnych i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich. Udostępniamy je w dwóch formatach .docx i .pdf, w zależności od sposobu ich wypełniania.

Wzory oświadczeń składanych przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne:

 1. Pobór wód podziemnych do różnych celów – wzór docx, wzór pdf
 2. Pobór wód powierzchniowych do różnych celów – wzór docx, wzór pdf
 3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni oraz wód zasolonych – wzór docx, wzór pdf
 4. Odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast – wzór docx, wzór pdf
 5. Wydobywanie kamienia, żwiru i piasku oraz innych materiałów z wód powierzchniowych, w tym morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu – wzór docx, wzór pdf
 6. Pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych – wzór docx, wzór pdf
 7. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym – wzór docx, wzór pdf

Źródło: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Minął termin wpisu do BDO!

Rejestr jest narzędziem informatycznym, które docelowo ma za zadanie gromadzić informacje o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Będzie on służył nie tylko organom administracji państwowej czy inspekcji ochrony środowiska, ale również przedsiębiorcom.

Aby uzyskać wpis do rejestru należało złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru w formie edytowalnego dokumentu. Przedsiębiorcy powinni zarejestrować się w nowym rejestrze poprzez złożenie wniosku o wpis do rejestru do marszałka województwa, w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, czyli do 24 lipca b.r.

Kary za brak wpisu

Kto nie złoży wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo złoży wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, może podlegać karze aresztu albo grzywny w wysokości 500 zł (Kodeks postępowania w sprawie wykroczeń). Przewidywana jest również kara pieniężna dla przedsiębiorcy, który prowadzi działalności m.in. w zakresie wytwarzania odpadów bez wymaganego wpisu do rejestru. Administracyjna kara pieniężna za to naruszenie może wynieść nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1.000.000 zł.

Baza Danych o Odpadach w przyszłych latach będzie narzędziem wykorzystywanym do składania sprawozdań odpadowych (pierwszym rokiem za który będą składane sprawozdania za pośrednictwem BDO będzie rok 2019). Nieuzyskanie wpisu do BDO uniemożliwi więc przedsiębiorcom wypełnianie tego obowiązku.

Zgodnie z artykułem 73 ustawy o odpadach, obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami spoczywa na przedsiębiorcy:

 • wprowadzającym opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • wprowadzającym produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

wprowadzającym na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;

Jeżeli nie złożyłeś jeszcze wniosku, a byłeś do tego zobowiązany zrób to niezwłocznie !!

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

24 stycznia 2018 roku została uruchomiona Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
Elektroniczna baza o odpadach ma umożliwić ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów komunalnych odbieranych m.in. od właścicieli nieruchomości. BDO oprócz rejestru posiadaczy odpadów i gromadzenia danych o odpadach, pochodzących m.in. ze sprawozdań marszałków województw posiadać ma również moduł ewidencji odpadów. Początek działalności rejestru BDO to 24 stycznia 2018 roku.
Od 01.01.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2377). Rozporządzenie to określa:

1) adres strony internetowej BDO: www.bdo.mos.gov.pl,
2) zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Natomiast Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz.U. z 2017 r. poz. 2458) zawiera wzór:

1) formularza rejestrowego oraz formularza aktualizacyjnego (załącznik nr 1 do rozporządzenia),
2) formularza o wykreśleniu z rejestru (załącznik nr 2 do rozporządzenia).

Do uzupełniania BDO zobowiązani są marszałkowie województw, ale dopiero na podstawie złożonych przez przedsiębiorców wniosków o wpis. Przedsiębiorcy Ci mają czas do 24 lipca 2018 r. na przesłanie ich marszałkom (dotyczy to m.in. wprowadzających sprzęt EiE, wprowadzających baterie lub akumulatory, wprowadzających pojazdy, producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań, a także wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony oraz oleje i preparaty smarowe). Wpis podmiotu dokonywany będzie z urzędu lub na wniosek.

Wpisu do rejestru nie musi uzyskać:
1) osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne,
2) podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
3) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów),
4) transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Zmiany w wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji wodnoprawnych

Po 1 stycznia 2018 r., w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne oraz zmian ustawy o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zmianie uległy organy, do których należy występować w celu przeprowadzenia postępowania ooś, w tym wydawania ocen wodnoprawnych, a także wydania pozwoleń wodnoprawnych.

Szczegóły nadanych uprawnień znaleźć można na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie